KÖVETELÉSBEHAJTÁS KÜLFÖLDÖN? PRÓBÁLKOZZON AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSSAL – a 935/2012/EU rendelettel módosított 1896/2006/EU rendelet

A BIZOTTSÁG 936/2012/EU RENDELETE
( 2012. október 4.)
az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról

Az 1896/2006/EK rendelet hatályba lépése óta világossá vált, hogy a rendelet valamennyi mellékletét módosítani kell azok frissítése és a rendelet gyakorlati alkalmazásának javítása, valamint a Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlaszában az eljárás elektronikus használatának megkönnyítése érdekében.

A rendelet mellékleteiben foglalt formanyomtatványokat módosítani kellett Bulgária és Románia beillesztése és a pénznemek aktualizálása, valamint a jogosultak, kötelezettek és bíróságok számára a kitöltés megkönnyítése érdekében.

Az 1896/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosításra került.

Mi volt az 1896/2006/EU rendelet ma is élő tartalma?

2010. június 1-től Magyarországon a bíróságok helyett a közjegyzők folytatják le a fizetési meghagyásos (FMH) eljárásokat. Az elektronikus úton benyújtott kérelem esetén a jelenlegi átlagos 6 hónap helyett a közjegyzők 3 nap alatt kibocsátják a fizetési meghagyást! Az eljárás változása egy rendkívül erős, hatékony eszközt ad a gazdaság jogi személyiségű szereplőinek és a természetes személyeknek is azzal, hogy egy-két hónapon belül jogos pénzügyi követelésükhöz juthatnak.

A 2009. évi L. törvényben a jogalkotók az alábbiakat határozták meg a természetes személyek és a jogképes szervezetek vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében:

A fizetési meghagyásos eljárás a közjegyző hatáskörébe tartozó, a pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerűsített polgári nem peres eljárás, melyre – ha e törvény másként nem rendelkezik – a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait a polgári nem peres eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.

A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának (MOKK) a közjegyzők, valamint a felek és az eljárásban részt vevő egyéb személyek rendelkezésére álló, az interneten elérhető országosan egységes számítástechnikai rendszere (az MOKK rendszere) használatával, gépi adatfeldolgozással jár el.

A fizetési meghagyásos eljárásban a kifejezetten emberi közreműködést nem igénylő, e törvény szerinti eljárási cselekmények – ha azok megtételének törvényi feltételei fennállnak – az a MOKK rendszere útján az eljáró közjegyző nevében automatizáltan is végezhetők.

A közjegyző eljárása – mint polgári nem peres eljárás – a bíróság eljárásával azonos hatályú.

A pénz fizetésére irányuló, lejárt követelés – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – fizetési meghagyás útján is érvényesíthető.

Csak fizetési meghagyás útján vagy a Pp. 127. §-ában meghatározott módon érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek a Pp. 24. és 25. §-a szerint számított összege az egymillió forintot nem haladja meg.

Míg azonban a magyar fizetési meghagyás csak magyarországi lakóhellyel rendelkező emberekkel, cégekkel szemben vehető igénybe, amennyiben más európai uniós tagállamban, például Olaszországban, van fizetésre kötelezett partner, vele szemben európai fizetési meghagyást kell kibocsátani. Ezt a közjegyzőknél lehet kérni, viszont csak papíron indítva. Az európai rendelet lekorlátozta az európai ügyintézést, mivel nincs egységes szabvány az európai országokban az elektronikus aláírást illetően. 21 európai tagállamban több mint 40 fajta elektronikus aláírási rendszer létezik. Minden országban legalább egyfajta szabványt alakítottak ki erre. A magyarországihoz hasonló elektronikus fizetési meghagyásos rendszer Ausztriában, Németországban és Szlovéniában működik. Külföldi követelés esetén papíron kell benyújtani a kérelmet, ezt az Európai Igazságügyi Atlasz honlapjáról le lehet tölteni, mind a 27 nyelvre van fordító alkalmazás. A számkódok és a nevek minden ország nyelvén ugyanazt jelentik.

Magyar közjegyzőhöz magyarul kell benyújtani a kérelmet. Viszont a közjegyző már két nyelven állítja elő a dokumentumot – magyarul és a címzett tagállam nyelvén. Korábban külföldön, a követelés helyszínén kellett pert indítani. Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (rövidítve: EU Fmh-R.) az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó (Dánia kivételével). Az EU Fmh-R. kizárólag a határon átnyúló ügyekben használható.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás alternatív igényérvényesítési eszközként áll a jogosult rendelkezésére, akinek azonban továbbra is jogában áll a nemzeti jogban előírt eljárást igénybe venni. Továbbá az olyan eljárási kérdésekben – amelyekről a rendelet kifejezetten nem rendelkezik – a nemzeti jogot kell alkalmazni. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (Fmhtv.) 59. §-ának (10)-(11) bekezdései értelmében a Magyar Köztársaságban az európai fizetési meghagyásos eljárás intézése 2012. december 31-ig papíron történik. A kérelmeket csak papíralapon és csak a közjegyzőkhöz lehet benyújtani, aki az iratokat papíron készíti el, és kézbesítteti a feleknek.

Az EU Fmh-R. tárgyi hatálya a lejárt pénzkövetelésekre terjed ki. Nem alkalmazható azonban a rendelet a közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti igények, a házassági vagyonjogon és az öröklési jogviszonyon alapuló igények, valamint a szerződésen kívüli kötelmekből eredő követelések érvényesítésére. Az EU Fmh-R. alkalmazásának előfeltétele, hogy az ügy határon átnyúló jellegű legyen. Ennek különféle feltételei vannak, például az ügy attól minősül határon átnyúló jellegűnek, ha legalább az egyik fél a bíróság (a Magyar Köztársaságban a közjegyző) székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel. A közjegyző csak a kizárt (más EU-tagállam hatóságainak fenntartott kizárólagos) joghatósági esetekben utasítja el a kérelmet.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos kérelmet az EU Fmh-R. mellékletében található „A” formanyomtatványon lehet benyújtani. Ez a formanyomtatvány az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhető, és elérhető az Európai Igazságügyi Atlasz honlapján. A nyomtatványt azon bíróság (a Magyar Köztársaságban a közjegyző) által elfogadott nyelven vagy nyelvek egyikén kell kitölteni, amelyhez fordulnak. Az eljárási díj mértéke a főkövetelés tőkeösszegének (több főkövetelés esetén ezek együttes tőkeösszegének) 3%-a, de legalább 5000 és legfeljebb 300 000 forint. Ha az eljárásban ötnél több ügyfél vesz részt, a díj minimális mértéke annyiszor ezer forint, ahány fél van (a 3%-os mértéket és a 300 000 forintos maximumot a szabály nem érinti). A külföldi pénznemű főkövetelés jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a díjat megfizetni.

Amennyiben a végrehajtást más tagállamban kérik, akkor a Magyarországon kiállított „G” formanyomtatvánnyal végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a többi tagállamban (kivéve Dániát) közvetlenül lehet kérni a végrehajtás elrendelését. Ha a Magyarországon kibocsátott európai vagy magyar fizetési meghagyás alapján hazánkban kérik a végrehajtást, arra a Végrehajtási törvényt kell alkalmazni, és végrehajtási lapot kell kiállítani. A végrehajtás el is évülhet, ennek ideje 5 év.

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy az európai fizetési meghagyás csak alternatív jogi megoldás, ezért követelésbehajtás előtt mindenképpen egyeztessen irodánkkal, hogy adott esetben mely megoldás látszik a legmegfelelőbbnek. Két azonosnak tűnő esetben nincs kizárva, hogy két különböző megoldás vezet ugyanarra az eredményre, de ehhez az eset minden részletéről tájékoztatást kell kapnunk.