Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam

TIMELINE VIEW

jan 2021
24th jan 2021

KÜLFÖLDÖN ÉL ÉS VÁLNI SZERETNE?

Nagyon fontos, hogy amikor legelőször fogalmazódik meg Önben ez a szándék, azonnal beszéljen egy szakemberrel. Mert csak akkor tud helyesen dönteni és jogait is megfelelően védeni, ha nemzetközi családjogban jártas szakemberrel, több ország családjogi szabályait is ismerő ügyvéddel beszéli meg a problémákat és a teendőket.

Honnan tudja, hogy a szakember, akihez fordul ismeri-e a szükséges nemzetközi jogi szabályozásokat?Ha a konzultáció során nem beszélnek azonnal joghatóságról, alkalmazandó jogról, szokásos tartózkodási helyről és legalább kétféle nemzetközi magánjogi kódexről, akkor sajnos feltehetően nem jó helyen jár és nem fogják érdekeit a megfelelő szinten képviselni a peres eljárásokban. Kiskorú gyermekek esetén további jogszabályok, egyezmények és nemzetközi jogforrások, melyeknek szóba kellene kerülniük a megbeszélés alatt: az 1989. ENSZ New York-i Egyezmény, az 1980. évi Hágai Egyezmény, a Tanács 4/2009/EU rendelete, a Tanács 2201/2003/EK rendelete és még sorolhatnánk.

A határokon átnyúló családjogi kérdések legalapvetőbb kérdése a joghatóság (azaz: "mely ország bírósága előtt fogok válni"), amely azonban nem feltétlen esik egybe a gyermekekre vonatkozó szülői felelősséggel kapcsolatos per joghatóságával ("mely bíróság dönt gyermekeink elhelyezéséről és az együtt nem élő szülő kapcsolattartásáról") vagy a tartási jogokkal kapcsolatos perekkel, illetve a vagyonjogi perekkel. Ezekben az esetekben az irányadó jogszabályok az Unión belül az EU Tanácsának 1103/2016 számú rendelete házastársak esetén, míg ugyancsak a vagyonjogi kérdéseket szabályozza nem házaspárokra vonatkozóan az 1104/2016/EU rendelet. Ezeket külön-külön kell megvizsgálni adott esetben.

Ugyancsak fontos ismerni a házasság felbontására alkalmazandó jogot, amelyet az Európai Unió tagállamaira vonatkozóan a Tanács 1259/2010/EU rendelete szabályoz, de ez már nem feltétlenül alkalmazható az angol, amerikai és ausztál vagy svájci elemet tartalmazó válásokra. Elképzelhető viszont, hogy a magyar bíróság az olasz vagy a német jogot lenne köteles alkalmazni adott esetre. A Brexit pedig sajátos problémákat vetett fel és még sajátosabb megoldásokat hozott, hiszen 2021 januárjától az Egyesült Királyságra nem vonatkoznak az uniós normák.Amennyiben az ügyvéd nem ismeri kellőképpen ezeket a szabályokat igen komoly jogi és gazdasági hátrányai lehetnek ennek. Tapasztalatunk szerint a rossz stratégiaválasztás, a nem tudatos jogkövetés még a jogellenes gyermekelviteli perekre is súlyos kihatással lehet.Amennyiben tehát élete új szakasza előtt áll, a korábbi párkapcsolat lezárásához válasszon erre specializálódott szakembert, külföldön praktizáló ügyvédet, akivel nyelvi problémák nélkül tud konzultálni, s aki szakszerűen és a megfelelő döntések meghozatala mellett elkíséri Önt a válás alatt, külföldön és otthon is.

"Érteni a problémát, már félút a megoldás felé."Ha olaszországi vonatkozású családjogi perben, bontóperben, gyermekelhelyezési vitában, gyermek jogellenes elvitelével kapcsolatos eljárásban vagy vagyonjogi perben van szüksége jogi tanácsra vagy peres képviseletre, keresse irodánkat Toszkánában vagy foglaljon időpontot a budapesti fogadónapok egyikére.


 
24th jan 2021

TUDOD TE MIRE MONDTÁL IGENT? ISMERED A NEMZETKÖZI CSALÁDJOGOT ÉS SAJÁT JOGAIDAT?

Külföldi a párod vagy külföldön készülsz családalapításra? Akkor neked szól a cikk...

Míg gyermekkorunkban ritkaságnak számított, ma már egyáltalán nem meglepő, ha egy házaspár különböző országok állampolgára és gyermekeikkel netán egy harmadik országban élnek. A ’90-es évektől kezdve egyre többen költöztek külföldre Magyarországról is, vagy munkavállalás céljából vagy mert külföldi állam polgárát választottak maguknak társul. Mára már egy generációnyi gyermek nőtt fel úgy, hogy két vagy több nyelvet beszélnek anyanyelvi szinten, identitásuk több ország hagyományában gyökerezik, akik a nagyszülőket csak az ünnepek alkalmával látják, amikor hazautaznak valamelyik szülő hazájába, korábbi lakhelyére.Éppen ezért rendkívül meglepő, hogy az emberek nagy többsége – és itt a 80-90%-ot kell érteni – egyáltalán nincs tisztában a jogaival és azokkal a törvényekkel, jogszabályokkal, egyezményekkel, s egyéb jogforrással, amelyek meghatározzák a mindennapjaikat.

A legtöbbször az emberek akkor szembesülnek először a sajátos joghelyzetükből adódó különbségekkel, amikor felmerül egy probléma vagy egy új élethelyzet.

Az első meglepetés már akkor éri az idegenben élő szülőt, amikor gyermeke születésével tudatosítják benne a különbséget a ’ius soli’ és a ’ius sanguinis’ jogelv között, vagyis amikor tájékoztatják, hogy gyermeke annak az országnak az állampolgárává vált-e ahol született vagy sem. Míg például Franciaországban igen, addig Németországban és Olaszországban nem, mert ez utóbbiakban a vérségi elv az elfogadott, vagyis, hogy a gyermek a szülei állampolgárságát fogja csak megkapni, a területiség elve (hol született) nem él. Így tehát az utóbbi évtizedekben igen sok gyermek él külföldre kivándorolt magyar házaspárok gyermekeként magyar állampolgárként Európa több országában, akire így nem mindenben vonatkoznak azok a szabályok, amelyek a többi állampolgárral szemben kötelező erővel bírnak.

Való igaz, hogy a mai jogszabályok, uniós rendeletek és nemzetközi egyezmények elsősorban a szokásos tartózkodási helyet (habitual residence) tartják irányadónak úgy a joghatósági kérdések, mint egyéb kérdéskörök megválaszolásánál (bontóperekben a személyi státuszra vonatkozó joghatóság meghatározására, valamint az uniós öröklési jog is erre alapozza a saját eljárási szabályait), azonban korántsem mindegy, hogy adott országban megillet-e minket a kizárólag azon állam állampolgárai számára fenntartott jogosultságok. Jó példa volt erre a pandémia alatt hozott rendeletek szóhasználatában még mindig megőrzött „adott állam állampolgárai”.

Még nagyobb azonban a tájékozatlanság olyan jogterületeken, mint például a családi vagyonjog és az öröklési jog. Gyakran a magyar házastársak csak a válásuk során realizálják, hogy a számukra egyetlen ismert – vagy legalábbis könnyebben elérhető és megérthető magyar – joganyag nem biztos, hogy alkalmazható lesz az esetükre, mert vagy a kollíziós szabályok vagy az egyes államok nemzetközi jogi szabályai szerint meghatározott joghatósági szabályok, netán az alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok kizárják azt.
Gyakran kell feltennem azt a kérdést az ügyfeleknek, hogy hallottak-e már a Tanács 2201/2003/EK rendeletéről (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről vagy az 1980. évi Hágai Egyezményről, s a legtöbbször az erre kapott válasz negatív.
Még súlyosabbak a következményei annak a tájékozatlanságnak, amikor a külföldre házasodott magyar hölgy csak a válása során jön rá, hogy még a házasságkötéskor aláírt egy olyan nyilatkozatot, amelyben a vagyonelkülönítés szabályait választják, mint a házasfelek által választott vagyonjogi rendszer. Ennek a válás során óriási jelentőssége van, hiszen a házassági életközösség alatt megszerzett vagyonból így meglehetősen nehéz lesz elismertetni, ha a férj mindent a saját nevére íratott.Tagadhatatlan azonban, hogy a legnagyobb problémát mind a mai napig a gyermekek elhelyezése és a gyermektartásdíj jelenti. A legtöbb nő nincs tisztában azzal, hogy a házassága felbomlása esetén a kiskorú gyermekeket csak közös megegyezés esetén viheti haza Magyarországra, ellenkező esetben a külföldi bíróságtól kell határozatot kérnie a hazaköltözése és gyermeke hazavitele érdekében. A jogellenes gyermekelvitelt a jogszabályok rendkívül szigorúan büntetik, s a gyermeket szinte minden esetben vissza kell vinni abba az országba, ahonnan elhozták. Bár sok szempontból vannak támadható pontjai, de mind a mai napig az 1980. évi Hágai Egyezményre alapozzák a gyermekek visszavitelét elrendelő eljárást az illetékes bíróságok és ugyanazt a szigort alkalmazzák a gyermek jogellenes (másik szülő hozzájárulás nélkül külföldre költöztetett) elvitele esetén. Ez igen komoly problémákat szülhet, hiszen a legtöbb esetben a válófélben lévő anyukáknak nincs a külföldi államban önálló jövedelmük, nincs biztos állásuk, nincsenek családi kötelékeik, így megélhetésük az idegen országban a válás után meglehetősen bizonytalan.Nagyon fontos lett volna, ha mindezekről a szülők még a kiköltözésük és a házasságkötésük előtt beszéltek volna, felkerestek volna családjogász szakembert, közösen és még békében és szeretetben döntöttek volna a vagyonjogi kérdésekben és a születendő vagy már megszületett gyermekek sorsát illetően.
Minden ország máshogy kezeli a házasság és annak felbontása esetére kialakított szabályokat, ezekkel érdemes tisztában lenni és ennek megfelelően berendezni az életünket:

- míg Magyarországon a bontóper során a szülők közös kérelme nélkül a bíró nem rendelheti el a közös szülői felügyeleti jogot a kiskorú gyermek vonatkozásában, addig Olaszországban (de ugyanígy Németországban) is jogelvi szinten elfogadott, hogy a gyermekek a szülők válását követően is közös (vagy osztott) szülői felügyelet alá tartoznak;

- a vagyonjogi kérdésekben ugyanakkor a magyar jog az, amely sokkal tágabb kereteket biztosít a felek szerződéses szabadságának, míg az olasz családjog mind a mai napig nagy mértékben elzárkózik a házassági vagyonjogi szerződésektől, sőt, még a külföldön megkötött szerződések vonatkozásában sem ismeri el azokat automatikusan.Hogyan lehet akkor mégis hazavinni a gyermekünket, hogyan lehet mégis úgy elválni külföldön, hogy ne legyünk kisemmizve? A legfontosabb elv a tájékozódás és a megelőzés. Ha időben és még a „boldog békedidőkben” keresünk fel családjogász szakembert, hogy megértsük és lefektessük a legfontosabb szabályokat, akkor van rá lehetőség, hogy békésen és nem egymást átverve és jogaitól megfosztva bonyolítsuk le a bontópert.Ezzel szemben, amikor egy 6 éves gyermek édesanyja azzal keres fel, hogy hogyan tudna hazaköltözni a kislányával Magyarországra, mert itt nincs lehetősége munkát találni és eltartania önmagát, azt pedig már most tudja, hogy a férje nem fogja neki fizetni sem a gyermektartást, sem az asszonytartást... igen nehéz őt azzal kecsegtetni, hogy ne aggódjon, jó esélyei vannak arra, hogy majd a bíróság neki ítéli a gyermeket, mert sajnos a jelenlegi tapasztalat alapján erre igen kevés precedens van, miután a szülői felügyeletről döntő polgári perekben a bíróság a gyermek elsődleges érdekét fogja figyelembe venni, amely sokszor nem egyezik az édesanya jogos érdekeivel és alkotmányos jogával a hazaköltözésre és a szabad letelepedésre. Hosszú, idegölő és anyagilag is rendkívül megterhelő harcok után sem garantálható biztos eredmény, hiszen időközben a gyermek körülményei megváltozhattak, lehet, hogy beszokott az új iskolába, lehet, hogy kialakított a másik szülővel egy olyan kapcsolatot, amelyet már nem akar megszakítani. Nagyon sok faktort kell figyelembe venni egy-egy ilyen pernél, amely hosszú évek munkáját húzhatja egy tollvonással keresztbe.
Nagyon fontos ezért, hogy ne házasodjunk és - főként - ne költözzünk ki külföldre meggondolatlanul, anélkül, hogy előzetesen felkerestünk volna egy családjogász szakembert tájékozódás céljából. Csakis a nemzetközi magánjogi szabályok ismeretében és az azok alapján megteremtett megfelelő garanciák alkalmazása mellett vállaljuk az idegenbe költözést.Amennyiben tehát külföldre költözés előtt áll vagy már családjával él külföldön, válásra készül vagy csak szeretne tájékoztatást kapni jogairól és lehetőségeiről, látogasson meg minket Budapesten vagy Toszkánában.


 
24th jan 2021

2021 – VÁSÁROLJON MOST OLASZ NYARALÓT BIZTONSÁGOSAN ÉS A LEGKEDVEZŐBB FELTÉTELEK MELLETT

Megváltozott a világ körülöttünk, új életfilozófiák, trendek kezdenek kialakulni. Az utóbbi évtizedekben kitágult globális világban ismét egyre nagyobb szerepet kap a közelség, az elérhetőség, a kiszámíthatóság. Pár éve már divatját múltnak számított a saját nyaraló, hiszen annyi felé lehetett már repülni, olyan sok egzotikus helyre lehetett már utazni, hogy senki nem akarta minden télen/nyáron a megszokott családi nyaralóban tölteni az éves szabadságát. Ma azonban ez a tendencia kezd kikopni és az emberek újra értékelni kezdik a megszokott környezet biztonságát, a saját odú melegét és védettségét, a családias hangulatot egy-egy kisebb üdülőfaluban.

S hol is lehetne kellemesebb, meghittebb és szebb nyarakat/teleket eltölteni, mint Olaszországban? Legyen szó a színes szigetvilág nagyjairól, Szicíliáról és Szardíniáról, vagy az illatos Toszkánáról és Ligúriáról, a Dolce Vita legismertebb zugairól, Sorrento-i félsziget, Capri, Positano, de döntsön az emberfia a mesés Dél-Tirol síparadicsomai vagy az Adria történelmileg is belénk forrott hosszú tengerpartjai mellett, választását biztosan nem fogja megbánni.
De hogyan is kezdjen neki az ingatlanvásárlásnak?Sokan vállalják az ismeretlenbe fejest ugrani vagy a "vak vezet világtalant" módjára elavult netes oldalakon tájékozódni, s csak később döbbennek rá, hogy megfelelő jogi és adózási ismeretek hiányában bizony nem a legmegfelelőbb döntéseket hozták vagy éppen kétszer annyit fizettek, mint amennyit szükséges lett volna, de az is előfordulhat, hogy végül nem olyan ingatlant vásároltak, mint amilyen a hirdetésben szerepelt és szerettek volna.

A legtöbb probléma a műszaki megfelelőség körül szokott kialakulni, illetve a felújítás során előbukkanó olyan rejtett hibák vagy nem ismert tulajdonságok miatt, amelyek akár az ingatlanberuházás sikerét is megkérdőjelezhetik.

Azzal is érdemes tisztában lenni, hogyan, milyen feltételek mellett, milyen adókötelezettségekkel lehetséges később az ingatlant bérbeadni vagy üzemeltetni.

Ki szerkeszthet Olaszországban ingatlan adásvételi szerződést: ügyvéd vagy közjegyző? Milyen nyelven kerül megszerkesztésre az irat? Elég egy egyszerű fordítás?

Házassági vagyonközösségünk rész lesz az ingatlan?

Hol ellenőrizhetem az ingatlanon levő terheket és a tulajdonosokat?

Hol tudok utánanézni, hogy az ingatlannak van-e lakhatási engedélye?

Milyen illetékekkel kell számolnom az adásvétel során? Ezek mértéke milyen feltételeken múlik?

Igaz, hogy vannak kedvezményes adózású ingatlanok?

Milyen adókkal kell a későbbiekben számolnom? Van ingatlanadó Olaszországban?

Szükséges lesz könyvelő az ingatlan hasznosítás során?

Hol adózok a bérlet után?

Kell céget alakítanom? Kell egyéni vállalkozást létrehoznom? Ha ige, hol: Olaszországban vagy Magyarországon?

Bejelentkezhetek az ingatlanba? Ez milyen következményekkel jár? Kell kérnem tartózkodási engedélyt, ha ki szeretnék költözni több hónapra?

Van aki tud nekem segíteni a hasznosításban?

A felújításhoz hozhatok magyar szakembert?

Be kell jelentem a munkálatokat? Melyik hivatalnál kell bejelentem az építkezési munkálatokat?

Kellenek tanúsítványok, amelyeket csak képzett szakember állíthat ki?

Bármilyen színűre festhetem a ház külső falát? Igaz, hogy Olaszországban ez is le van szabályozva?

Építhetek garázst, fészert az udvarra? Ezek engedélykötelesek?

Ezek mellett sok egyéb kétely is felmerülhet a nyaralóvásárlást fontolgató külföldi fejében. Amennyiben ezekre megnyugtató, érthető és naprakész válaszokat szeretne kapni, látogasson meg minket Budapesten vagy kérjen konzultációs időpontot a mesés Toszkána szívében berendezett ügyvédi irodánkba az info@drkmolnar.hu címen.

Addig pedig nézegesse az ingatlanirodák gazdag kínálatait!


 
24th jan 2021

DIÓHÉJBAN – MERREFELÉ ÉRDEMES MA INGATLANT VÁSÁROLNI OLASZORSZÁGBAN?Covid ide, Covid oda, továbbra is igen sok megkeresést kapunk ügyfeleinktől, akik a jogi konzultáció mellett legtöbbször arra kíváncsiak, hol érdemes ma ingatlant vásárolni Olaszországban, mit tanácsolunk mi, akik itt élünk és ismerjük az ország adottságait.
Alapvetően a kérdésre nem adható egyértelmű válasz, ha nem tesszük fel először azt a kérdést, milyen céllal szeretnénk az ingatlant birtokolni?
Aki azért szeretne vásárolni, mert egy tengerparti nyaralót keres a család számára, az nyugodtan álljon meg már a Trieszt-Grado-Velence környékén. Ezek a hagyományosan “magyarlakta” területek mindig is vonzották azokat, akik igazán csak egy tengerpartot keresnek, semmi extrát, még nem is az igazi mediterrán vidéket. Az ugyanis jóval lejjebb kezdődik.Ma az Adria északi partján sok eladó ingatlan keres gazdát. Ezek árakban azonban óriási különbségekkel bírnak. A tengerparttól távolabbi kis településeken egyértelműen áron alul lehet ma öreg ingatlanokat vásárolni. Akinek van befektetésre váró 5, 10 vagy 15 millió forintja, gond nélkül talál magának egy kisebb nyaralót. Ezek felújítására aztán legalább ugyanennyit kell költeniük, bár a 40-50.000 eurós kisebb ingatlanok között már elvétve felújítottak is találhatók.

Aki azonban a tengerpart mellett keres új vagy felújított lakást, nyaralóközponthoz tartozó apartmant vagy kertes házat, az számoljon azzal, hogy ezeknek az árai kb. 120.000 eurónál kezdődnek.Egészen más a helyzet azonban a francia Riviéra felé található, de még az olasz Liguria tartományhoz tartozó színpompás zsalugáteres ingatlanokkal. Ezek esetében, ha tengerparthoz közel szeretnénk egyet birtokolni, akkor már mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni. Itt az induló ár a felújítandó lakások esetében is 90.000-100.000 euró, de igen sokba kerül errefelé a felújítás maga is.

A tengertől távolodva az árak viszont egyre lejjebb mennek, s felújítandó ingatlant már 50.000 eurótól is lehet vásárolni.Megint csak más a helyzet a déli tartományokhoz tartozó és az utóbbi időkben rendkívül felkapott Puglia tartománynak hófehér tengerpartja mellett található még hófehérebb vagy egyenesen kőből épített óvárosi ingatlanjai esetén. Ezek az utóbbi években olyan árnövekedésen mentek keresztül, hogy ma már tengerparti ingatlant igen nehéz elérhető áron megkaparintani. Ezek az ingatlanok azonban a mediterrán életstílus talán leghűségesebb megtestesítői. A fehér homok és a végtelenségig elnyúló kristálytiszta víz mellett a tipikus mediterrán városkák közelében megbúvó ingatlanok tökéletes nyaralást biztosítanak és kiadhatóságuk is szinte garantált.

Az utóbbi években a nemzetközi szinten is rendkívül felkapott városok (Gallipoli, Lecce, Polignano) igazi turistacsalogató programokkal és esti szórakozóhelyekkel várják az idelátogató turistákat. Itt azonban jelenleg 150.000 euró alatt csak a tengerparttól távolabbi eldugott kis falvakban lehet már csak olcsó apartmant találni. Akinek azonban a takarója még hosszabbra nyúlik, annak megfontolandó egy Puglia tartománybeli igazi mediterrán nyaralón elgondolkodnia.A bátrabbaknak - és talán legszerencsésebbeknek - azonban egyértelműen a szigetvilágot ajánljuk, hiszen az olasz szigetek mesés környezetet biztosítanak a kikapcsolódáshoz, s Szardínia, Elba vagy Capri és Ponza szigete az igazi Dolce Vita életstílus megtestesítője, fényükben, illatukban is a 70-és évek jómódját őrzik. Itt persze az árak is jóval magasabbak. Ha nem a tengerparton, hanem a sziget belsőbb vidékein keresünk, akkor 100.000 euró alatt is találhatunk kisebb ingatlanokat, de a parton az árak már inkább a 150.000-250.000 euró körül mozognak még apróbb apartmanok esetén is. Viszont a cserébe megvásárolt panoráma és mediterrán feeling garantált és hosszú távon biztosít anyagi megtérülést is.Végül, de nem utolsó sorban pedig, javasoljuk, hogy aki teheti, gondolkodjon az örök Toszkánában. A toszkán középkori városkák, a sokszínű és egész évben tartó programok, a csodálatos panoráma és a világhírű borvidékek és olíva ültetvények között ma sok eladó kis nyaralóházat találni, de akinek a pénztárcája engedi, annak ajánlott most még alaposabban körülnézni, mert meseszép villákat és agriturizmusként is működtethető, a toszkán dombokra nyíló régi borbirtokokat is meghirdettek az utolsó időkben, amelyek legtöbbje öröklés miatt és/vagy örökösödési viták elkerülése végett került ki az ingatlanpiac hirdetései közé, meglehetősen jó áron.

Mindenki igénye és ízlése szerint találhatja meg igazi toszkán feelinget a kisebb vagy nagyobb házak között, 50.000 eurótól a többmilliós pazar villákig, hogy aztán az év minden évszakában élvezni tudja azt.Az olasz ingatlanpiacon tehát ma igen széles skálán mozog a kínálati oldal, érdemes szemezgetni és használni a fantáziát.


Irodánk az előzetes ingatlanjogi-adójogi tanácsadás mellett, igény esetén végigkíséri Önöket az adás-vétel buktatóin és partnereink segítségével akár a felújításhoz és az üzemeltetéshez is szakmai tanácsot és asszisztenciát tud nyújtani.


 
24th jan 2021

2020: AZ OLASZ INGATLANPIACI KERESLET ÁTSZERVEZŐDÉSE – MENEKÜLÉS A NAGYVÁROSOKBÓL

Megugrott a kereslet a vidéki házak iránt. Köztük a toszkán birtokok.

Aki attól tartott, hogy a koronavírus miatt az ingatlanpiac további hanyatlásának leszünk tanúi, az bizony most melléfogott. A járvány eluralkodásával ugyanis családok ezrei döntöttek úgy, hogy ha már át kell térniük smart-workingre vagy home office-ra, akkor bizony szeretnének egy gyönyörű tengerpartra vagy egy szívmelengető havas tájra néző lakásból dolgozni vagy tárgyalni. A Covid egy teljesen új ritmust váltott ki az emberekből... szinte bukolikus hangulatot teremtett, ahol az emberek újra a természetközelségre vágynak, s egyre inkább eltávolodni kívánnak a nagyvárosok frenetikus zajától, szennyétől.
2020 első hónapjaihoz viszonyítva is, amikor a világjárványról még nem volt tudomásunk, vagy legalábbis határainktól távolinak tűnt, a kertesházak, sorházak és a zöldövezetben található ingatlanok kereslete országos viszonylatban 29%-kal nőtt.

A legnagyobb elvándorlás a városokból főként az északi megyékben, valamint Rómában volt regisztrálható, ahol szinte menekültek a kertkapcsolat nélküli ingatlanokból. Csak Lazio megyében például idén júliusban rég nem látott 37%-os növekedés volt a kertvárosi ingatlanok, valamint a vidéki kertes házak iránti keresletben a Covid előtti időszakhoz képest. Itt a legfelkapottabb vidék a Viterbo környéki lankás, panorámás övezet volt, amely nemcsak természeti szépségével, de középkori falvacskáival és a főváros relatív közelségével együtt vitte a prímet. Ezen a vidéken a kertes házak és vidéki nyaralók iránti kereslet 123%-kal emelkedett.
Ugyancsak kiemelkedően magas érdeklődés mutatkozott még a Langhe vidék, valamint Brescia és Brindisi környékén, no és hát a toszkán vidék is ismét reneszánszát éli.: csak a Firenze és Siena környéki vidéken (amely Chianti vidékként ismert) a kereslet növekedése 89%-os volt. Az északi tavakról nem is beszélve.

Az érdeklődés fókuszában egyébként olyan családok álltak, ahol a jövedelemkeresők önálló vállalkozók, professzionális szakemberek (mérnökök, közgazdászok, jogászok) akik miután kénytelenek voltak áttérni a home office alapú munkára, így a megszokottnál sokkal több időt töltöttek otthon a járvány első hullámának akut időszakában. Ezek a családok főként nagy alapterületű, kényelmes, közvetlen kertkapcsolatos, vagy egyenesen a természetben, a kis falvakban megbúvó házakat kezdtek el keresni, igényes panorámával és - ha lehetőség volt rá - medencével. Ezen ingatlanok átlagosan 350.000-400.000 euróért kerültek értékesítésre, a legtöbbjük már felújított állapotban. Sokan ezek között külön kérték, hogy ha lehetséges az ingatlanhoz tartozzon szőlő-, vagy olivaültetvény, mert jövőbeni céljuk olyan párhuzamos tevékenység beindítása, amely kiegészítő jövedelemként is szolgálhat az elkövetkező bizonytalan időkben.

A smartworking elterjedése az utóbbi hónapokban, valamint az emberek életstílusában bekövetkezett gyökeres változások a világjárvány hatására egyre több embert irányítottak kifelé a városokból, akik úgy gondolják, hogy lakhatásuk a post-Covid időszakban is minőségileg sokkal jobb lehet vidéken, mint a városokban. Ezeknek a középpontba került kisvárosoknak a mai életminősége és az életszínvonala is magasabb, mint a nagyvárosoké, főként, ha figyelembe vesszük az utóbbi évek infrastruktúrális beruházásait, valamint a nagyvárosokban elharapódzott drága négyzetméterárakat a B&B és AirBnb szektor viharos elterjedése miatt.

Emellett ugyancsak reneszánszukat élik azok a villák, illetve luxusingatlanok, amelyek a hatvanas-hetvenes évek nagy gazdasági felvirágzása idején épültek, nagy kertekkel, parkokkal, igényes kialakítással, valamint az elmúlt évtizedekben restaurált régi, többszázéves villák és rezidenciák, melyeket akár közös befektetésként is többgenerációs családok kezdtek ismételten felfedezni. Ezeknek az ingatlanoknak ugyanis a legnagyobb előnye és értéke éppen a nagy - külső és belső - terekben rejlik, amelyeket a mai építésű ingatlanok esetén már lehetetlen megtalálni. Itt a vásárlók általában 350-500 négyzetméter alapterület alatt nemigen nézelődnek, s a legtöbbjük kültéri medencét és belső spa-egység kialakítását is elvárja. Visszatért az igény emellett az ültetvényekre és a szőlő-, illetve olivatermelésre, amelyek még realisztikusabbá teszik az autentikus vidéki életet és a nagycsaládi dinasztiaszerű létet.

A járványhelyzet tehát egy egészen új keresletet alakított ki, ahol egy új vásárlói réteg kezdett egy teljesen új, az utóbbi évtizedekben leszállóágba került életstílust ismét fellendíteni egy teljesen újszerű hozzáállással.

Íme az ingatlanpiacon regisztált és az olasz családok "új területi átrendeződését" kifejező lista:

1. Viterbo +123%
2. Firenze +89%
3. Brindisi +75%
4. Arezzo +67%
5. Cuneo +55%
6. Grosseto +45%
7. Parma +40%
8. Roma +38%
9. Siena +35%
10. Rimini +20%
(Forrás: Business Insider, Italia, Economia)

Emellett nem szabad elfeledkeznünk a külföldi befektetések fellendüléséről az olasz piacon. A megváltozott utazási szokások, a bizonytalanság, a bizalmatlanság a szállodák és távoli tájak felé, ismét értéket adott a "saját nyaraló" fogalmának. S hol másutt keressen az emberfia nyaralót, mint a napsütötte Itáliában? Bármilyen tájat is szeressen a vevő, az olasz ingatlanpiac tökéletes kínálattal tud válaszolni: az elegáns északi tavaktól (Lago Maggiore, Lago di Como, Lago di Garda) a mediterrán szigetekig (Szardínia, Capri, Ischia vagy Elba szigete), a középkori falvaktól a tengerparti szórakozóhelyekig (San Gimignano, Bolgheri, vagy a déli Gallipoli és Polignano a Mare) bárhol bárki tud az igényeinek megfelelő ingatlant találni, ahová ebben a bizonytalan világban el tud menekülni és gyönyörködni a természetadta panorámában. Jelenleg többezer ingatlan vár új gazdára, s akár 45.000 eurótól bárki megvalósíthatja régi álmát egy saját mediterrán nyaraló megszerzésére.

Mert azt bizonyára mindenki tudja, hogy ennek a világjárványnak nem egy nap lesz vége és az oltás sem fogja eltüntetni a vírust egyik pillanatról a másikra. Még sok évig fogunk együtt élni ezzel az új helyzettel, meg kell változtatnuk szokásainkat, életvitelünket ahhoz, hogy megfelelően tudjunk reagálni az új elvárásokra. Nem mindegy azonban, hogy ki tudjuk-e használni a válságban rejlő lehetőségeket és potenciálokat…
24th jan 2021

ÚTVESZTŐK A KÜLFÖLDI INGATLANVÁSÁRLÁS SORÁNMire érdemes figyelni, amikor Olaszországban vásárolunk ingatlant?

A leggyakoribb hiba, amelybe a lelkes vásárló szinte automatikusan beleesik, hogy amikor végre megtalálta álmai ingatlanát, gyorsan be akarja biztosítani magának a prédát. És mit tesz a szemfüles ingatlanügynök? Gyorsan a türelmetlen vásárló orra alá dugja a szándéknyilatkozatot (hivatalos nevén „Vételi ajánlatot”), amelyet a lelkes vevő különösebb körültekintés nélkül boldogan alá is ír. És persze fogalma sincs róla, hogy amint ez az egyoldalú nyilatkozat az eladó által is elfogadásra kerül, máris kötelmet keletkeztetett. És mit is értünk jogi értelemben „kötelmen”? Jogban jártas emberek számára ismert, hogy a kötelem egy kötelezettségvállalás és mindarra vonatkozóan fennáll, ami az adott iratban lefektetésre került. Ez pedig sokszor egy teljesen általános elkötelezettség arra nézve, hogy a vevő egy adott időn belül megvásárolja a nyilatkozat tárgyát képező ingatlant. Abban az állapotában, ahogyan az éppen van. Lehet, hogy lakhatási engedélye sincs vagy nem megfelelő a műszaki állapota vagy netán jogilag terhelt vagy végrehajtás alatt áll.

Nem mindegy tehát, hogy mi került lefektetésre a kezdeti szándéknyilatkozatban!

Sokszor előfordul, hogy a külföldi vevőkkel aláíratott angol nyelvű fordítás nem is pontosan fedi az eredeti – és netán a felek közt kötelező erővel bíró - olasz nyelvű nyilatkozatot.
Ha ugyanis nincs arra vonatkozóan konkrét kikötés, hogy a vevőnek egy meghatározott idő áll rendelkezésére arra, hogy műszaki szakértővel megvizsgáltassa az ingatlant, s nem kerül lefektetésre, hogy a szándéknyilatkozata – még az eladó elfogadó nyilatkozata ellenére is – csak akkor válik kötelemmé, ha a szakértő visszaigazolja az ingatlan műszaki megfelelőségét és átruházhatóságát, akkor bizony egy olyan szerződés lép életbe, amelynek tárgya esetleg egy olyan ingatlan, amely műszakilag nem megfelelő és később ez óriási problémákat, jogvitákat szülhet. Innentől kezdve ugyanis a szándéknyilatkozattal együtt átadott letéti összeg az eladó elfogadó nyilatkozatával egyidőben azonnal jogi értelemben vett foglalóvá válik, vagyis az eladónak átadásra kerül, s amennyiben a vevő mégsem venné meg az ingatlant, ezt az összeget elbukja. Lehet, hogy akkor is, ha önhibáján kívül kerül olyan helyzetbe, hogy nem tudja betartani a megjelölt határidőt a végleges adásvételi szerződés megkötésére.
Sokszor azonban még ennél is súlyosabb kikötéseket is tartalmaz a szándéknyilatkozat. Például, hogy egy további előleget is át kell adni meghatározott időn belül, főként ha a szerződés megkötésére netán hónapokkal később kerülne sor. Ebben az esetben az épület műszaki, urbanisztikai és jogi állapotáról még mit sem sejtő vevő akár további összegeket is az eladó rendelkezésére bocsát, mert csak így tudja elérni, hogy az eladó kivárja, amíg a szerződéskötéshez szükséges idő (pl. a teljes vételár megszerzéséig, banki kölcsön intézéséig, esetleg a vevő tulajdonát képező másik saját ingatlan értékesítéséig) eltelik. Ha viszont időközben kiderül, hogy az ingatlan „hibás”, mert nincsenek meg a szükséges építési engedélyek, vagy korábban olyan engedélyköteles átalakítások történtek, amelyekhez nem volt meg a szükséges építésügyi engedély, így az ingatlan nem is értékesíthető vagy csak szabálytalan átalakításokkal értékesíthető (amely később, további átruházás esetén már komoly gondokat jelenthet, s akár komoly értékcsökkenéssel is járhat), a vevő nem állhat el egyszerűen a vásárlástól, vagy csak peres eljárásban tudná érvényesíteni a jogait, amelyben a bizonyítási teher már őt terheli. És a perek akár évekig is elhúzódhatnak... miközben elfogyott a pénz, a befektetésből nem lett semmi és a megálmodott ingatlan mint rémálom jelenik meg a közben érdeklődését teljesen elvesztett vevő gondolataiban.
Arra is van példa, hogy az ingatlant a nagyobb összegű foglaló és/vagy előleg átvétele után a rosszhiszemű eladó mégis másnak értékesíti és vele hamarabb aláírja a végleges adásvételi szerződést, s így a földhivatalban ez a tulajdonszerzés a nyilvántartási szabályok alapján elsőbbséget élvez, s ekkor már csak perben tud a szerencsétlenül járt külföldi jogot érvényesíteni és futni a pénze után.
Építés alatt álló ingatlanok vásárlása esetén pedig teljesen sajátos – a vevő érdekeinek megfelelő garanciális – jogi szabályozás áll fenn az olasz ingatlanjogban, éppen a korábbi években gyakori felszámolási eljárások, rosszhiszeműen csődbe vitt építési vállalkozások, illetve adásvételi csalások miatt.

Holott mindez egyszerűen elkerülhető lett volna, ha a vásárlást egy megfelelő előzetes szakmai információbeszerzés és jogi konzultáció előzi meg.

A konzultációnak persze nemcsak a fenti problémákra, hanem az alábbi aspektusokra is ki kell terjednie:
- milyen személyes feltételei vannak Olaszországban a külföldiek ingatlanvásárlásának
- milyen alaki feltételei vannak a szándéknyilatkozatnak, az előszerződésnek és az adásvételi szerződésnek
- ki írhat alá közjegyző előtt olasz nyelvű közokiratot
- hogyan kell a szerződéses feltételeket meghatározni ahhoz, hogy mindig megfelelő garanciát élvezzen a vevő
- milyen jogi feltételei és milyen jogi köetkezményei vannak az olaszországi tulajdonszerzésnek
- milyen illetékekkel és költségekkel kell számolni a tulajdonszerzés során
- vannak-e e kedveznényes adók és illetékek, ezek kiket illetnek
- lehetséges-e utólag engedélyeztetni olyan átalakításokat, amelyek nem voltak az eladó által engedélyeztetve, de amely átalakítások megfelelnének a vevő igényeinek is
- hogyan tud a vevő elállni, ha az eladó szerződésszegő
- milyen biztosítékokat, feltételeket és szerződéses kikötéseket kell meghatározni ahhoz, hogy a szerződéskötés során is szabadon tudjon a vevő dönteni a kötelem jövőbeni alakulásáról
- le lehet-e ellenőrizni előzetesen az ingatlan műszaki, urbanisztikai és jogi helyzetét
- kinek kell beszereznie a közokirathoz szükséges megfelelőségi nyilatkozatokat, igazolásokat
- milyen formában kell meghatározni a fizetési feltételeket és módozatokat
- milyen adók és bejelentési kötelezettségek terhelik majd a külföldi tulajdonost a megvásárolt ingatlan viszonyában.
Ezek azonban csak a legalapvetőbb és legfontosabb kérdések, még hosszasan lehetne sorolni, hogy milyen információkkal kell tisztában lennie az érdeklődőnek ahhoz, hogy nyugodt körülmények között vásároljon külföldön ingatlant.
Természetesen erre is időt és pénzt kell áldozni, de ennek mértéke összehasonlíthatatlanul kedvezőbb, mint egy félresiklott vásárlás miatt felmerülő problémákat követő anyagi áldozatok.

Amennyiben tehát álmai ingatlanát már megtalálta, ne siesse el a vásárlást, csodásnál csodásabb házak, birtokok, nyaralók várnak új gazdára az ingatlanpiacon, csak Önökön múlik, hogy az adásvétel egy kellemes emlék marad vagy egy végeláthatatlan ámokfutássá válik. A panoráma adva van, csakis az Ön döntésén múlik, hogy mikortól kezdi el élvezni a látványt.

 
máj 2020
6th máj 2020

AZ INGATLANÁRAK ALAKULÁSA TOSZKÁNÁBAN 2020 MÁRCIUSÁBAN


2020 márciusában az eladáskori ingatlanár Toszkánában átlagosan négyzetméterenként 2.332 euró volt, amely a 2019 márciusi átlagárhoz (2.329 €/m²) képest 0,11%-os növekedést jelent.
Az utóbbi években a toszkán átlagár 2019 februárjában volt a legmagasabb, ekkor 2.507 euró volt az értékesített ingatlanok négyzetméterára, míg a legalacsonyabb ár 2019 októberében jelentkezett: ekkor az adásvételek átlagos megyei vételára 2.325 €/m² volt.

Nézzük most járási (provincia) szinten hogyan alakultak a 2020 márciusi vételárak és bérleti díjak Toszkánában:

A legutolsó havi felmérés szerint 2020 márciusában Toszkánában a megvalósult adásvételek átlagos árai a következőképpen körvonalazódtak: az élen továbbra is a középkori álomváros, Firenze és környéke áll 3.066 eurós négyzetméterárral. A megyében a legalacsonyabb átlagár Pistoia járásban mutatkozott, itt 1.508 euró volt az ingatlanok átlagos négyzetméterára.
A bérleti díjak tekintetében ugyanakkor Grossetto és környéke vezeti a mezőnyt, ahol az átlagos bérleti díj 22,12 euró volt négyzetméterenként. A legalacsonyabb bérleti díjakat ugyanakkor márciusban Arezzo városában és környékén kérték, ahol mindössze 7,13 €/m² volt az átlagos bérleti díja egy ingatlannak.

A járvány elhúzódása miatt ugyanakkor már áprilistól egyre több bérlet kerül felmondásra, főként azokban a városokban, amelyekben sok az egyetemista bérlő (Pisa, Firenze és kisebb mértékben Siena). Ezekben a városokban jelenleg igen nagy számban érkezett megkeresés, hogy hogyan lehet felmondani, jobb esetben közös megegyezéssel módosítani a szerződéseket, hiszen az egyetemisták, illetve az őket eltartó szülők kezdik érezni a vírussal járó megszorítások hatásait és attól tartanak, hogy az elkövetkező hónapokban nem tudnak eleget tenni a díjfizetési kötelezettségeiknek. Jobb esetben van rá esély, hogy sikerül megegyezni a bérbeadóval, de nem egy esetben április végétől sajnos végleg felbontásra kerülhet több szerződés, mert csakis így válik elkerülhetővé, hogy se a bérlőnek, se a bérbeadónak ne kelljen felvállalnia egy esetleges kilakoltatási procedúra további költségeit.
Minden bizonnyal az elkövetkező hónapokban további szerződésbontásoknak, szerződésmódosításoknak leszünk tanúi, ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy a kormány milyen megsegítő intézkedéseket fog hozni a kialakult helyzetre.

Ezzel szemben a befektetési kedv egyelőre továbbra is élénk, főként a kis alapterületű és jól forgalmazható lakások vannak az érdeklődés középpontjában, hiszen az elkövetkező hónapok várható árcsökkenései jó lehetőségeket biztosíthatnak a hosszútávú tervekben gondolkozó és még tőkeerős ingatlanfelvásárlók számára. Bár a turizmusban most általános megtorpanás tapasztalható, a toszkán régió feltehetőleg a jövőben sem fogja elveszíteni az érdeklődést a nemzetközi turizmus részéről, s a jelenlegi vészhelyzet megszűntét követően Toszkána ismét az olasz ingatlanpiac vezető piaci szegmenseként fog jelen lenni. Javasolt tehát az ingatlanbefektetők számára továbbra is folyamatosan nyomon követni az ingatlanirodák ajánlatait. Jogi kérdésekben illetve helyi szakemberekkel való kapcsolatfelvétel érdekében állunk továbbra is rendelkezésre.
6th máj 2020

AZ OLASZ INGATLANBÉRLETI SZERZŐDÉSEKRŐL RÖVIDENAz utóbi években egyre többen költöznek ki Olaszországba, a kezdetekben sokan csak albérletbe, de igen kevesen vannak tisztában azzal, hogy az olasz bérleti szerződések igen nagy mértékben különböznek a magyar jogban ismert bérleti szerződésektől. Fontos ezért, hogy ezekről most röviden szóljunk pár szót.
Az alapvetően bérlői oldalt védő és garantáló szerződések megsértése esetén a tulajdonost igen súlyos szankciók érhetik, ezért ez az elmúlt évek során oda vezetett, hogy egyre több ingatlan áll üresen, amelyet tulajdonosa inkább „parlagon hagy”, mintsem, hogy belevágjon olyan hosszútávú bérleti jogviszonyokba, amelyek súlyos kötelezettségeket és kötöttségeket rónak rá, s ahol a megtérülés korántsem biztos.
Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy nem lehetséges a magyar jog értelmezésében elfogadott „határozott idejű” szerződést kötni, miután a bérleti jogviszonyt szabályozó törvény alapvetően csak az alábbi időtartamú szerződésekről rendelkezik:
1) lakáscélú használatra bérbe adott ingatlan esetén: 4+4 évre köthető szerződés: amely annyit jelent, hogy a felek tulajdonképpen 8 évre határozzák meg a lakásbérlet feltételeit, pontosabban, az első 4 év leteltét megelőző 6 hónapon belül a tulajdonos (bérbeadó) csak akkor mondhatja fel a 4. év végére a szerződést, ha a törvényben meghatározott feltételek fennállnak (pl. magának vagy gyermekének van szüksége az ingatlanra és nem áll más ingatlan rendelkezésre, halaszthatatlan felújítási munkálatokat kell elvégezni az épületen, stb.). Ellenkező esetben a szerződés azonos feltételekkel további 4 évre meghosszabbodik, s a szerződéses feltételeket a felek csak közös akarattal módosíthatják;
- a bérlőt ugyanakkor ezen szerződések esetén is megilleti a felmondási jog a szerződésben meghatározott felmondási idő betartása mellett, amely általában 3 vagy 6 hónap;
- ezek a szerződések általában tartalmaznak egy kb. 2 havi kauciós díjat is, illetve a bérleti szerződéseket be kell jegyeztetni a Regisztrációs Hivatalban, amelynek hiánya súlyos következményekkel járhat;
- javasolt a szerződésben feltüntetni, hogy a bérleti díjat utalással fizetik meg, mert vita esetén ez lehetővé teszi a könnyebb bizonyítást;
2) nem lakáscélú használat esetén a bérleti jogviszony ideje 6+6 év;
- ebben az esetben is fennáll, hogy a bérbeadó az első 6 év elteltét megelőző 6 hónapon belül csak meghatározott törvényes feltételek esetén mondhatja fel a szerződést, ellenkező esetben (rosszhiszemű felmondása esetén) 18 havi kártérítést köteles fizetni a bérlőnek;
3) szállodaipari célból történő üzemeltetés esetén a bérleti jogviszony csakis 9+9 évre köthető és szintén törvényes feltételek vonatkoznak a bérbeadó felmonási jogaira.
4) Léteznek emellett tranzit bérleti szerződések, amelyeket csak a felek által a szerződésben feltüntetett és törvényben meghatározott esetekben lehetséges kötni:
- ezek maximum 18 hónapra köthetők;
- csatolni kell a szerződéshez a tranzit-szerződés szükségességét tanúsító körülményről az igazolást/bizonyítékot;
- általában szabad bérleti díj mellett köthetők (kivéve bizonyos városokat illetve településeket);
- a szerződésben meghatározott bérleti idő lejártát követően a szerződésben feltüntetett ok fennállása esetén a felek meghosszabbíthatják a tranzit-szerződést, ellenkező esetben az megszűnik.
5) Egyetemi hallgatók (bizonyított tanulói viszony esetén) rövidebb bérleti időtartamra is szerződhetnek a bérbeadóval (hallgatói bérleti szerződés):
- ezekhez a szerződésekhez csatolni kell a hallgatói jogviszonyt tanúsító hivatalos igazolást;
- a bérleti jogviszony ideje: 6-36 hónapos szerződés lehet.
6) Létezik még ezeken felül a „nem a felek által meghatározott bérleti díjú bérleti szerződés”, amelynek lényege, hogy meghatározott, sűrűn lakott települések esetén az egyes városokban működő és a lakásbérletekkel foglalkozó érdekvédelmi szövetségek határozzák meg a mindenkor hatályos bérleti díjat, s ezt kell alkalmazniuk a feleknek. Ugyancsak törvény által kerül meghatározásra ezen bérleti jogviszonyok ideje is, amely 3 év. A harmadik év elteltével a felek:
- újabb 3 évre szerződést köthetnek az akkor hatályos bérleti díj feltüntetésével;
- ellenkező esetben a szerződés automatikusan meghosszabbodik a korábbi feltételekkel további két évre;
- minden egyéb szerződéses feltételben a felek szabadon állapodnak meg.
Ezek tehát a legfontosabb bérleti jogviszonyt szabályozó szerződések, Olaszországban azonban bérleti jogviszony létesítésekor mindenképpen javasolt szakember igénybe vétele a későbbi jogi-adóügyi problémák elkerülése végett.
6th máj 2020

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK OLASZORSZÁGBAN – TELJESKÖRŰ TANÁCSADÁS, SZAKSZERŰ PROJECT MANAGEMENT MAGYAR NYELVEN, HELYI ÜGYVÉDI IRODA ELJÁRÁSA MELLETTMár évek óta szórványosan, az utóbbi hónapokban azonban egyre gyakrabban kérdezték ügyfeleink, hogy melyek azok a területek, ahol az olasz piac még befektetési lehetőségeket rejteget külföldi befektetők számára.

Bármilyen furcsának is tűnik, még igen sok lehetőség van a legkülönbözőbb területeken, ezek között talán a legérdekesebbek, ahol az utóbbi években a hiány konkrétan érzékelhető:
- orvosi, fogorvosi rendelőnek, irodáknak, coworking céljára kialakított igényesen felújított ingatlanok létrehozása és bérbeadása
- kimondottan egyetemisták számára kialakított ingatlanok, esetleg kisebb hostelek, kollégiumok realizálása és bérbeadása
- kisebb városokban menzák, önkiszolgáló vagy take-away éttermek megvalósítása (Olaszországban nincs iskolai menza az általános iskola után) és üzemeltetése vagy bérbeadása
- kisebb méretű Spa kialakítása kisvárosokban, kisebb befogadóképességű, bérbeadásra szánt yoga- illetve pilatestermek, szaunablokk, esetlegesen fedett úszómedence kialakítása mellett, kiscsoportos foglalkozásokhoz
- igényesen kialakított és kimondottan kisméretű óvodák, gyermekmegőrzők számára már előre berendezett ingatlanok létrehozása.

Alapvetően ugyanis a fiatal olasz vállalkozók legnagyobb problémája, hogy nem kapnak megfelelő hitelt a bankoktól, ezért nem tudják beindítani vállalkozásukat, még akkor sem, ha havi szinten ténylegesen rendelkeznek a befektetéshez szükséges összeggel, de nem tudják felmutatni a bankintézetek felé a hitelfelvételhez szükséges fedezetet vagy garanciát. Számukra tehát óriási lehetőség, ha valaki átvállalja és biztosítja, előkészíti számukra a nagyberuházást (értve ezalatt a szükséges ingatlan megvásárlását és a beruházáshoz szükséges előzetes kialakítását), így nekik valójában a kezdeti időszakban csak a mindennapi munka, az érdemi vállalkozás megvalósítása marad a bérleti díj fizetése mellett. Az első években így számukra csak a bérleti díj fedezése a fő feladat, idővel pedig esetlegesen ki is tudják vásárolni a bérelt ingatlant.

A fenti ingatlanbefektetések megvalósításához, az olaszországi ingatlan megvásárlásához, annak igény szerinti átalakításához és belső kialakításához, a szükséges munkák elvégzéséhez, a műszaki, telekkönyvi, önkormányzati és engedélyezési eljárásokhoz, az adminisztratív kérelmek benyújtásához, valamint a teljes berendezés beszerzéséhez magyar nyelvű és teljes körű szakmai tanácsadást, illetve képviseletet, többirányú együttműködést tudunk nyújtani. További részletekért keresse tanácsadó és ügyvédi irodánkat: www.drkmolnar.hu vagy info@drkmolnar.hu
6th máj 2020

NEMZETKÖZI CSALÁDJOGI GONDOLATOK


A JOGELLENES GYERMEKELVITEL - 2.rész:

4. A szülői felügyeleti jogot megállapító határozat be nem tartása

Amennyiben a bíróságon már megszületett az ítélet, amely szabályozza a gyermekkel együtt nem élő szülő láthatási jogát, valamint annak idejét és mértékét pontosan rendezi, az az édesanya, aki ezt mégsem engedi az édesapának - azaz akadályozza az ítélet végrehajtását -, azt kockáztatja, hogy megvádolhatják a szülői felügyeleti jogot szabályozó ítélet be nem tartásával. A törvény bünteti azt, aki megkerüli, illetve akadályozza a polgári bíróság által meghozott határozat érvényesülését a gyermekre, vagy más rászoruló személyre vonatkozó felügyeleti vagy tartási tevékenységre vonatkozóan.
A kilátásba helyezett büntetés akár 3 évig terjedő szabadságvesztés is lehet, pénzbüntetés kiszabása esetén értékhatára 103 és 1.032 euró összegkereten belül mozog. (ld. Olasz Büntető törvénykönyv 388. § - Art. 388 cod. pen.)
A fent említett bűncselekmény (a kiskorú feletti szülői felügyeleti jogot rendező határozat be nem tartása) értelemszerűen akkor valósul meg, ha már van egy, a szülőket kötelező határozat, ez alapfeltétel. Nem valósulhat meg tehát a bűncselekmény, ha a szülőpár még nem fordult a bírósághoz a szülői felügyeleti jogok rendezését illetően, azzal együtt, hogy ha az arra vonatkozó, azt rendező határozat már kibocsátásra került, már lehetséges mindkét bűncselekmény elkövetése akár ugyanabban az időben.
A Legfelsőbb Bíróság joggyakorlatából s kitűnik, hogy a helyzet nem mindig fekete és fehér, az adott helyzet mérlegelése szükséges az igazságos döntés meghozatalához. Iránymutatásul szolgálhatnak ezek a döntések (pl. Legfelsőbb Bíróság ítélete 36692/2007 számon - Cass. S.U. sent. n. 36692/2007), ezekből is látszik, hogy lehetséges árnyalni a helyzetet. Főszabály szerint a jogerős határozat végrehajtásának akadályozása bűncselekményt valósíthat meg. Ugyanakkor csupán egy átmeneti akadályozás a joggyakorlat alapján nem feltétlenül valósít meg bűncselekményt; a tényállás megvalósításához szükséges, hogy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő csalárd módon eljárva visszatartással éljen, a saját kötelezettségének teljesítését (vagyis, hogy lehetővé tegye a szülői felügyeleti jogot nem gyakorló szülőnek a láthatási jog gyakorlását) szándékosan, rosszhiszeműen megakadályozza, akkor szegi meg a rá rótt kötelezettséget. Más bíróságok azonban, már egy mulasztás vagy nem azonnali engedés esetét is a bírói ítélet végrehajtásának akadályozásaként értékeli. Kizárt mégis a büntetőjogi felelősség megállapítása abban az esetben, amikor az ítélet végrehajtásának elmaradása a kiskorú jogos érdekében történik (gondolhatunk itt alkoholfüggő vagy erőszakos szülői magatartásra).

Íme néhány példa, amikor a bűncselekmény megvalósul:

• a szülői felügyeletet gyakorló szülő nem tájékoztatja a másik szülőt arról, hogy hová viszi magával a kiskorút a szünidő alatt és ezzel megakadályozza a másik szülőt a szokásos módon történő, bíróság által elismert láthatási jog gyakorlásában (nem valósul meg a bűncselekmény azonban olyan eljáró, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő esetében, aki rövid időre viszi el nyaralni a kiskorút, igaz anélkül, hogy a másik szülőt erről megfelelően tájékoztatná és ezzel egy alkalommal akadályt képez a szokásos, bíróság által elismert kapcsolattartás gyakorlásában);
• az egyik szülő úgy dönt, hogy megváltoztatja a kiskorú lakóhelyét, annak ellenére, hogy a bírói ítélet ezen aktushoz mindkét szülő beleegyezését megköveteli;
• a szülő, a szülői felügyeleti joggal nem rendelkező apa-gyermek találkozást oly módon akadályozza, hogy a lakóhelyét, elérhetőségét folyamatosan változtatja és erről nem, vagy nem megfelelően értesíti az édesapát;
• a szülői felügyeletet gyakorló szülő arra hivatkozva nem engedi a másik szülőnek a gyermekkel való találkozást, hogy a gyermek azt nem akarja, az ellen tiltakozott;
• A szülő, a másik szülő láthatási gyakorlásának idején a gyermekekkel együtt elhagyja az ismert lakóhelyét (vagy a megjelölt más találkozási pontot).

5. Az osztott szülői felügyelet megszüntetése

Még akkor is, ha ez nem automatikus, a fent tárgyalt bűncselekmény következményeként a másik szülőnek okozott kár maga után vonhatja, hogy a bíró felülvizsgálja az addigi közös szülői felügyeletet. A kárt szenvedett szülő kérheti, hogy a szülői felügyeleti jogot csak neki ítélje meg a bíróság. A joggyakorlat ismer olyan eseteket is, amelyek során előfordult, hogy az édesanya megsértette azon kötelezettségét, hogy zavartalanul lehetővé tegye az édesapa láthatását a gyermekkel, a konfliktusok közepette végül a bíróság kizárólagos felügyeletet ítélt meg az édesapának, aki az alapügy károsultja volt.

6. A károk megtérítése

Túl a feljelentés tényén és a szülői felügyeleti jog lehetséges (és esetleges) megvonásán, az édesanya, aki jogellenesen visszatartja/elviszi a kiskorút, azt is kockáztatja, hogy a bíróság kötelezi, hogy térítse mega az apának a neki okozott károkat. Ennek a tisztázására született a Legfelsőbb Bíróság következő ítélete: Legfelsőbb Bíróság ítélete 48086/18 számon (Cass. sent. n. 48086/18.). Az a szülő, aki jogellenesen visszatartja/elviszi a kiskorút, megfizeti a másik szülőnek a kárt az egyenlőség jegyében.
Az édesapa, aki feljelentette az édesanyát a kiskorú jogellenes elvitele/visszatartása okán vagy a szülői felügyeleti jogokról rendelkező bírói ítélet be nem tartása miatt, az anyagi és nem anyagi károkra tekintettel kártérítési és sérelemdíjra vonatkozó igénnyel élhet.

Szintézis – mit kockáztat tehát az édesanya, aki jogellenesen visszatartja/elviszi a kiskorú gyermeket?

A fentiekben részletezettek alapján az édesanya, aki jogellenesen visszatartja/elviszi a kiskorú gyermeket az édesapától, a következőket kockáztatja:
1. feljelentik a kiskorú jogellenes visszatartása/elvitele vádjával;
2. feljelentik, amiért nem engedi érvényesülni a bírói ítéletet, amivel az osztott szülői felügyelet meglétét is kockáztatja;
3. megvonhatják tőle, hogy a kiskorúval továbbra is ő élhessen együtt a (az együttélés megvonása);
4. megvonhatják tőle a rá vonatkozó az osztott szülői felügyeleti jogot és azt akár teljes mértékben az édesapnak ítélhetik;
5. a károk megtérítésére kötelezhetik az édesapa részére.
(Folyt. köv.)
6th máj 2020

NEMZETKÖZI CSALÁDJOGI GONDOLATOKA JOGELLENES GYERMEKELVITEL - 1.rész:

Mit kockáztat az édesanya, aki jogellenesen elviszi/visszatartja a kiskorú gyermekét az édesapjától?

Ha egy szülő nem engedi találkozni a gyermekét a másik szülőjével, megkockáztatja, hogy feljelentést eszközölnek ellene jogellenes gyermekelvitel vádjával, vagy azzal, hogy nem tesz eleget bíróság által megállapított felügyeletre vonatkozó szabályoknak, mely eljárások végén megvonhatják tőle a közös szülői felügyeleti jogot és még a károk megtérítésére is kötelezhetik.
Mielőtt egyáltalán az apai kapcsolattartási jogot szabályozó bírói ítéletekről beszélnénk, amely a remélhetőleg praktikus megoldást hoz a vitás helyzetben, érdemes vizsgálat alá vonni az ezt megelőző válság-időszakot, amely során a szülők, akik azon vannak, hogy véget vessenek a kapcsolatuknak, egyfajta börtön-helyzetben vannak. Nem ritkán történik meg, hogy egymást hibáztatva az egykori szövetségük megromlásáért, a közös gyermeküket használják fel egymás zsarolására. Így gyakran megesik, hogy például az édesanya nem engedi a volt házastársának/élettársának, hogy találkozzon a közös gyermekükkel, aki erre válaszul feljelentéssel él a kiskorú gyermek jogellenes elvitele/visszatartása címén.
Amikor a szülői felügyeleti jogról vitáznak, valójában azért fordulnak bírósághoz, hogy ott egy „természetből fakadó” jogot szabályozzanak: azonban a kapcsolatuk jellegének kialakítása a kiskorú születésétől kezdve már a szülőkön múlik, ők alakítják ki a viszonyrendszert a családi légkörben „természetből fakadóan,” ekkor persze (még) nem kérték ennek a formális, bíróság általi megállapítását. A gyermek eltartása (a jog, ami egyben kötelezettség is) az édesanyát és az édesapát együttesen érinti: együtt nevelik őt és gyakorolják a szülői jogokat közösen döntenek a gyermeket érintő lényeges kérdésekben. Ez lényegében magában foglalja a gyermekkel való személyes találkozást is. Akkor jön a fekete leves, amikor - noha bírósági határozat rendelkezik a kapcsolattartás jogának gyakorlásáról (ami értelemszerűen tartalmazza a gyermekkel való találkozást is) az érintettek mégsem tartják magukat hozzá. Ez a jelen esetben például megvalósulhat abban, hogy az édesapa nem tud találkozni a gyermekkel, ami elmaradás az édesanyának felróható - itt kezdődik a szürke zóna.

Mit is kockáztat az édesanya, aki jogellenesen elviszi/visszatartja a közös gyermeket az édesapával való kapcsolattartásról? A következőkben erre a kérdésre keressük a választ.

1. A szülőket terhelő kötelezettségek

Amikor arról beszélünk, hogy az édesanya megakadályozza az apai láthatások megvalósulását, ez az „akadályozás” két módon is megvalósulhat. Az első esetben egy szándékos, aktív magatartásról van szó: az édesanya úgy alakítja a körülményeket, hogy a gyermekek ne tudjanak találkozni a másik szülővel, azaz például a megbeszélt időpontban a gyermekek nincsenek otthon, vagy a találkozásra kijelölt helyen. Megvalósulhat úgy, hogy nem válaszol az apai üzenetekre, nem kíséri el a gyermekeket a találkozókra.
A második eset jóval fondorlatosabb területre vezet bennünket: fizikailag bár közvetlenül nem képez akadályt, a gyermekek érzelmeire hat, a másik szülőről alkotott képet befolyásolja. Például folyamatosan rossz színben tünteti fel az édesapát a gyermekek előtt, rossz képet fest róla a szemükben, amely egészen az utálatig is elfajulhat. Ez az esetkör akár szindróma szintjéig is fajulhat, kimenetele lehet akár, hogy az édesanya kialakít egy apaságot megtagadó képet, amelyben minden probléma okaként a volt férjét/élettársát tünteti fel. Ami ezt a magatartást illeti, olykor már diagnózisba csaphat át, egyfajta kórkép formájában – ezt PAS (Parental Alienation Syndrome) néven emlegetik.
Az édesanya, aki együtt él a gyermekekkel (persze ez vonatkozhat az édesapára is, amennyiben ő él együtt a gyermekekkel) köteles elősegíteni, hogy a gyermekek kiegyensúlyozott kapcsolatot tarthassanak fenn az édesapjukkal. Ez egy működő rendszer lehet, azonban, például fel nem oldott konfliktusok, nagyobb viták esetén néhány esetben azonban előfordul, hogy a gyermekkel együtt élő szülő bár fizikailag lehetővé teszi a kapcsolattartást, érzékelhetően megveti azt: akár támogató esetleges ellenálláskor a gyermekek oldaláról, amely során például örömét, büszkeséget kommunikál a gyermek felé, ha az nem kíván találkozni az édesapával.
Összességében befolyásolhatja a gyermek édesapáról alkotott képét, így beleavatkozhat abba, hogy milyen vele a viszonyuk – tovább vihetjük a szálat: képes befolyásolni a kapcsolattartásukat: a stabil és érzékeny kapcsolattartás megvalósulásához az ő közbenjárása is szükséges. Pontosan itt kerül szóba az, hogy mit kockáztat az édesanya, aki az apa-kiskorú gyermek közötti kapcsolattartásokat visszafogja.

Kikorú gyermek jogellenes elvitele/visszatartása

2. Mit kockáztat az édesanya, aki nem engedi mega az édesapának a gyermekek láthatását?

Mindenekelőtt megkockáztat egy feljelentést, «jogellenes gyermekelvitel vagy visszatartás» bűncselekmény elkövetése miatt. A legtöbb büntető törvénykönyv, így az olasz is, ismeri a jogellenes gyermekelvitel és visszatartás bűncselekményt, amelyet alapvetően az követ el, aki elvisz vagy visszatart egy 14 éves kiskorú gyermeket a szülői felügyelet gyakorló szülőjétől. A büntetőeljárás megindítására irányuló feljelentés érkezhet a szülői felügyeletet gyakorló szülőtől, vagy annak gondnokától és az ügy kapcsán kiszabható büntetés 1 évtől 3 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
A büntetőjogi tényállás megvalósításához az szükséges, hogy a gyermeket az egyik szülő a másik szülőtől elvigye, visszatartsa, - magánál tartsa huzamosabb ideig oly módon, hogy rendkívül megnehezíti a másik szülő szülői felügyeleti jogának gyakorlását. Bármely magatartással megvalósítható, amely alkalmas arra, hogy a másik szülő és gyermek közötti kapcsolatot gyengítse, érzelmi köteléket aláássa.
A “jogellenes elvitel” koncepció kétarcú, nem csupán a fizikai térben történő távolodásra utal, annál több rejlik benne, hiszen a gyermek azzal a teljességgel, globálisan kerül el a másik szülő felügyeletéből, hogy a köztük addig kialakult kapocs jelentősen meggyengül ez pedig akadályt képez a jogérvényesítése során, hiszen a rendelet a gyermek elsődleges érdekét védi – mi is ekkor a védendő érdek, ha a kapcsolat például sivárabbá vált?
A kiskorú jogellenes elvitele bűncselekmény azonban nem összekeverendő a kiskorú beleegyezésével történő elvitellel, amelynek tipikus esete, amikor egy nagykorú szökteti meg a 18 évet még be nem töltött barátnőjét otthonról, annak beleegyezése mellett.
A kiskorú jogellenes elvitele vagy visszatartása esetében a gyermek egyetértése vagy annak hiánya nem bír ügydöntő jelentőséggel, tekintettel arra, hogy egy 14 éves kiskorú nincs olyan belátási képesség birtokában, hogy felmérje a jelentőségét és következményét a saját döntésének. Így tehát, ha a tíz éves gyermek kifejezné, hogy csak az édesanyával kíván maradni és akár azt is, hogy az édesapjával nem is kíván találkozni, az édesanya ellen még ebben az esetben is ugyanúgy indítható eljárás.

3. Másik városba költözni egyet jelent a kiskorú jogellenes elvitelével?

Magunkkal vinni a kiskorú gyermeket a másik szülő tudta és/vagy hozzájárulása nélkül, egy távoli városba költözni vele megvalósítja a jogellenes gyermekelvitel büntetőjogi tényállását.
A kiskorú szokásos tartózkodási helye az a hely, ahová őt az érdekei és érzelmi viszonyai hová kötik leginkább, ez lényeges eleme a gyermek életének, vitás helyzetben pedig főleg alapvető jelentőséggel bír. A kiskorú szokásos tartózkodási helyét a szülők «közösen, egyetértésben határozzák meg», még abban az esetben is, ha a családi egység felbomlik, később ennek alapján kerülhet megállapításra a már nem osztott, hanem egyik szülőnek ítélt szülői felügyeleti jog gyakorlása.
Abban az esetben, ha nem tudnak egyetértésre jutni, a bírón van a sor ennek megállapításában: nem elfogadható tehát csak az egyik szülő egyedüli döntése a gyermek tartózkodási helyéről, a szélsőséges esetek kivételével persze. Más szavakkal élve az egyoldalú helyváltoztatás megvalósítása együtt a gyermekkel a másik szülő egyetértése nélkül megvalósítja a jogellenes gyermekelvitel tényállását.

És mi történik akkor, ha az édesanya a gyermekét nemcsak másik városba, hanem egyenes másik országba viszi, például egy külföldi válás után hazaköltözik vele vagy egyenesen már otthon kívánja megindítani a válást is?
(Folyt. köv.)
6th máj 2020

HOGYAN LÁTOGATHATOM A GYERMEKEM A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ALATT?AZ ELVÁLT SZÜLŐK ÉS A KISKORÚ GYERMEKEK KAPCSOLATTARTÁSA, ILLETVE A LÁTHATÁSI JOGOK GYAKORLÁSA A COVID-19-RE VONATKOZÓ ÚJ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK FÉNYÉBEN OLASZORSZÁGBAN

Jogeset: Egy házaspár perbeli megállapodással megegyezett a közös szülői felügyelet gyakorlásáról, azzal, hogy a gyermekek az anyai háztartásban kerülnek elhelyezésre és egy részletezett időbeosztás (naptár) szerint tartózkodhatnak az apai háztartásban. Azt követően, hogy az édesanya a gyermekekkel időlegesen más településre költözött, az édesapa ideiglenes intézkedés kibocsátása végett sürgős keresettel fordult a folyamatban lévő eljárás bírójához a megállapodásba foglalt rendelkezések kikényszeríthetősége érdekében, következésképpen kérte, hogy a bíróság sürgős és azonnali intézkedésben állapítsa meg, hogy az őt megillető láthatási jogokat továbbra is ugyanúgy gyakorolhatja az időközben hozott kijárási tilalom és az állampolgárok mozgását szabályozó rendelkezések ellenére is.

A bíróság döntése: A Milánói Bíróság egy inaudita altera parte (a kérelmezett meghallgatásának mellőzésével hozott) azonnali intézkedéssel kötelezte a szülőket a perbeli megegyezésük szerint módosított és a különválálásukról határozó ideiglenes intézkedésben foglaltak tiszteletben tartására.
A Bíróság az alábbiakra alapozta döntését:
a) A 2020. március 8-án kelt 11. számú DPCM Miniszterelnöki Hivatal Rendeletének 1. § 1) bekezdésének a) pontja szerinti rendelkezés nem akadályozza a kiskorúak elhelyezésére és lakhelymegjelölésére vonatkozó rendelkezések végrehajtását és lehetővé teszi a “lakóhelyre vagy tartózkodási helyre való visszatérés céljából” eszközölt mozgásokat, ezért semmilyen regionális terület “lezárása” nem igazolhatja az érvényben lévő különválás vagy válás során hozott határozatok megsértését;
b) A Miniszterlenöki Hivatal Titkársága által március 10-én közzétett Gyakran Ismételt Kérdések (#IoRestoaCasa rendelet, gyakran feltett kérdések a kormány által elfogadott intézkedésekről) pontosították, hogy azok a mozgások, amelyeknek célja “hogy a kiskorú gyermeket a másik szülőnél vagy nevelőnél elérje a szülő, mind megengedettek, minden esetben a bíró által előírt különválási vagy a bontóperben hozott határozatok szerinti módon”. Ezért a szülőknek, különösen a gyermekkel együtt élő édesanyának lehetővé kell tennie a gyermekekkel kapcsolatos normális közös felügyeletet, a megállapodásban foglaltak szerint.

A Milánói Bíróság döntésével homlokegyenest más nézetet vallott a Bari-i Bíróság, amely egy 2020. március 26-án hozott határozatában helyt adott a gyermekkel együtt élő édesanya keresetének, amely kérte, hogy a COVID-19 miatt kialakult veszélyhelyzet alatt a bíróság függessze fel az édesapa láthatási jogait, aki más városban lakik.
A Bari-i Bíróság szerint ugyanis a gyermek lakóhelyével nem egyező városban élő szülő láthatási jogának gyakorlása nem tudná megvalósítani a 2020. március 20-án hozott DPCM Miniszterelnöki rendeletben előírt biztonságot és elővigyázatosságot, illetve tágabb értelemben sem felel meg a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott rendeletek céljának, amely így foglalható össze: “az ország területén az állampolgárok mozgásának szigorú és általános korlátozása, amelynek célja a fertőzés visszaszorítása, az állampolgárok és így a kiskorúak részéről is elvárható áldozathozatal mellett” , így emiatt “a kiskorú gyermekek és szüleik jogai-kötelezettségeit a kapcsolattartásra, a jelenlegi veszélyhelyzetben, alá kell rendelni a személyek mozgását korlátozó előírásoknak.”.
A Bari-i Bíróság koherensen illeszkedik a bevezetett jogszabályi rendelkezések szószerinti és szisztematikus értelmezéséhez, még akkor is, ha absztrakt módon megítélni adott esetben melyik lenne a gyermek számára legmegfelelőbb érdek (the “best interest of the child”) egy ilyen rendkívüli helyzetben, valóban, szinte lehetetlen.

Hogy a két szélsőséges nézet között valamiféle rendszert lehessen találni, a Miniszterelnöki Hivatal Titkársága 2020. április 1-jén módosította saját korábbi közleményét és a FAQ kérdésekre adott válaszok között az alábbiak szerint nyilatkozott: “azokat a mozgásokat, amelyek amiatt szükségesek, hogy a gyermekkel együtt nem élő szülő meg tudja látogatni a másik szülőnél élő kiskorú gyermekét vagy saját kapcsolattartása érdekében elvigye őt magával, akkor is engedélyezettek kell tekinteni, ha a szülők két különböző városban élnek. Ezen mozgásoknak azonban a lehető legrövidebb úton és az összes vonatkozó egyészségügyi előírás betartása mellett kell realizálódniuk, valamint kizárólag a különélés és a válóper során a bíróság által hozott határozatban előírt módon; illetve ilyen intézkedések hiányában a szülők megállapodás alapján.”

A Miniszterelnöki Hivatal álláspontja tehát világos: az elvált szülők kiskorú gyermekeire vonatkozó láthatási jogokat a veszélyhelyzetben hozott rendkívüli szigorítások nem befolyásolják, azokat nem függesztik fel, még akkor sem, ha ez azzal jár, hogy a szülőnek vagy a gyermeknek másik városba kell emiatt utaznia.

A fenti szabályozás azonban továbbra sem rendezte a két különböző országban élő gyermek és szülő közötti kapcsolattartást, amelynek várható következménye az lesz, hogy az együttélő szülő (általában az édesanya) nem fogja engedélyezni a gyermek utazását, megvárva, amíg a másik szülő (legtöbbször az édesapa) egy olyan határozatot tud felmutatni vele szemben, amely kötelezi őt erre.
Tekintve ugyanakkor az egyes államok meglehetősen sajátos hozzáállását a járványhoz, igen változatos megoldásoknak nézhetünk elébe. Elegendő csak arra gondolni, hogy Svédország mind a mai napig nem vezetett be korlátozásokat a vírus terjedésének megfékezésére és az állampolgárok védelmére, tehát feltehetően a svéd bíróságok részéről semmi akadálya nem állna fenn a kiskorúak utaztatásának és a kapcsolattartást szabályozó határozatok módosítás nélküli betartásának, azonban azzal is számolni kell, hogy az esetleges joghatóság a döntésben mindig a korábbi határozatot meghozó bíróságnál van, illetve, amennyiben a gyermek időközben lakhelyet változatott, a jelenlegi szokásos lakhelye szerinti bísóságon, tehát igencsak eltérő szabályozás várható még látszólag hasonló esetekben is.